vitiligo

Slutsatser: Fynden av denna systematiska översikt och metaanalys tyder på att UV-ljusbehandling är en säker behandling för vitiligo utan signifikant risk för hudcancer.

Bakgrund: Även om ultraviolett (UV) fototerapi är en effektiv behandling av vitiligo, är dess effekt på risken för hudcancer fortfarande kontroversiell.

Syfte: Att undersöka sambandet mellan UV-fototerapi och hudcancerrisk hos patienter med vitiligo.

Metoder: En systematisk översikt gjordes för studier publicerade före 5 maj 2021 i databaserna PubMed, Embase, Web of Science och Cochrane Library. Det primära resultatet var sambandet mellan UV-fototerapi och risken för hudcancer hos patienter med vitiligo. En metaanalys med en slumpmässig effektmodell genomfördes.

Resultat: Fem retrospektiva kohortstudier som omfattade totalt 228 607 patienter med vitiligo (110 038 som hade behandlats med UV-fototerapi och 118 569 patienter som inte hade behandlats) inkluderades i metaanalysen. Risken för icke-melanom hudcancer [Mantel-Haenszel risk ratio (MHRR) = 0,95; 95 % KI 0,44-2,05] och melanom (MHRR = 1,11; 95 % KI 0,33-3,82) ökade inte signifikant efter fototerapi hos patienter med vitiligo. I subgruppsanalysen fann vi heller inget signifikant samband mellan ljusterapi med smalbandig UVB-ljusbehandling specifikt och risk för hudcancer hos patienter med vitiligo. Det fanns ingen signifikant skillnad i risk för hudcancer mellan patienter från Europa och de från Östasien och risken påverkades inte av antalet smalbandiga UVB-fototerapisessioner.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34762747/