Villkor för försäljning för Dermfix GmbH.


1. Tillämpning av villkor

Säljaren (Dermfix GmbH) ska sälja och köparen ska köpa varorna i enlighet med varje offert eller erbjudande från säljaren som accepteras av köparen, eller någon beställning från köparen som accepteras av säljaren, i båda fallen dessa villkor, som reglerar avtalet med undantag för andra villkor.

2. Grund för försäljning

2.1 Ingen ändring av dessa villkor är bindande såvida inte skriftlig överenskommelse mellan de auktoriserade företrädarna för köparen och säljaren.

2.2 Försäljningslitteratur, prislistor och andra dokument som säljaren har utfärdat i samband med varorna kan ändras utan föregående meddelande och utgör inte ett fast erbjudande att sälja på dessa villkor.

2.3 Typografiska, kontorsmässiga eller andra oavsiktliga fel eller utelämnanden i säljlitteratur, offert, prislista, godkännande av erbjudande, faktura eller annan dokumentation eller information som säljaren utfärdar kan korrigeras utan något ansvar från säljarens sida.


3. Beställningar och specifikationer

3.1 Specifikationen för varorna ska vara de som anges i säljarens försäljningsdokumentation såvida de inte uttryckligen varierar i köparens beställning (om säljaren godkänner det).

3.2 Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationen för varorna som krävs för att överensstämma med tillämpliga säkerhets- eller andra lagstadgade eller föreskrivande krav eller, om varorna ska levereras till säljarens specifikation, som inte väsentligt påverkar deras kvalitet eller prestanda.

4. Pris på varor

4.1 Priset på varorna ska vara det pris som anges i säljarens publicerade prislista som gäller vid tidpunkten för godkännande av köparens beställning eller något annat pris som skriftligen kan avtalas av säljaren och köparen.

4.2 Om säljaren har angett ett pris för varorna annat än i enlighet med säljarens publicerade prislista, gäller det angivna priset endast i 30 dagar eller så kortare tid som säljaren anger.

4.3 De priser som visas som standard på denna webbplats inkluderar europeiska skatter för leverans inom Europa. Försäljningsskatt kan då vara noll för länder utanför Europeiska ekonomiska gemenskapen (t.ex. Schweiz, Jersey eller andra länder utanför EU). Kanadensiska moms såsom HST och GST tillkommer i kassan. Kunder utanför EEG kan komma att bli skyldiga till ytterligare lokala skatter som inte visas på denna webbplats, och dessa skatter är inte ansvariga eller betalas av Dermfix.


5. Betalningsvillkor

5.1 Med förbehåll för särskilda villkor som skriftligen överenskommits mellan köparen och säljaren, ska säljaren fakturera köparen för priset på varorna på eller när som helst efter leverans av varorna.

5.2 Köparen ska betala priset på varorna (minus eventuell rabatt eller kredit som säljaren tillåter, men utan någon annan avdragskredit eller kvittning) inom 30 dagar från säljarens fakturadatum eller på annat sätt i enlighet med sådan kreditperiod som kan ha avtalats skriftligen mellan köparen och säljaren med avseende på avtalet.

5.3 Säljaren är inte skyldig att acceptera beställningar från någon kund eller köpare som inte har levererat säljaren med referenser som är tillfredsställande för säljaren.

6. Leverans

6.1 Leverans av varorna ska ske av säljaren som levererar varorna till den plats som anges i köparens beställning och / eller säljarens godkännande som den plats till vilken varorna ska levereras av säljaren.

6.2 Leveransdatum beräknas och en exakt leveransdag kan inte garanteras. Dermfix kan inte hållas ansvarigt för misslyckande eller försening av leveransen av varor på grund av orsaker som ligger utanför dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till ”Guds handlingar”, krig, strejker eller arbetstvister, embargon, regeringsordrar eller andra force majeure-händelse.


7. Risk och egendom

7.1 Risken för skada på eller förlust av varorna ska övergå till köparen vid leveransen eller, om köparen felaktigt inte tar emot varorna, den tid då säljaren har anbudet levererat varorna.

7.2 Trots leverans och riskövergång i Varorna, eller någon annan bestämmelse i dessa Villkor, ska egendomen i Varorna inte övergå till Köparen förrän Säljaren har mottagit kontant eller rensat pengarna betalning till fullo av priset på Varorna och alla andra varor som har överenskommits att säljas av säljaren till köparen för vilken betalning då ska betalas.


8. Säljarens standard

8.1 Om säljaren inte levererar varorna eller något av dem på leveransdatumet på annat sätt än av skäl som ligger utanför säljarens rimliga kontroll eller köparens eller dess operatörs fel, har säljaren inget ansvar för sådan sen leverans.

8.2 Säljaren är inte ansvarig gentemot köparen eller anses vara i strid med avtalet på grund av förseningar i leveransen eller i utförandet, eller underlåtenhet att fullgöra någon av säljarens skyldigheter i förhållande till varorna, om fördröjning eller misslyckande berodde på någon orsak utanför säljarens rimliga kontroll.

9. Defekta varor

9.1 Om vid leveransen någon av varorna är defekta i något väsentligt avseende och antingen köparen lagligen vägrar att leverera de defekta varorna eller, om de är undertecknade för leverans "skick och okänt innehåll" meddelar köparen skriftligt sådant fel till Säljaren inom tre arbetsdagar efter sådan leverans ska säljaren efter eget val: -

(a) ersätta de defekta varorna inom 14 dagar efter det att köparens meddelande mottagits; eller

(b) återbetala till köparen priset för de varor som är defekta;

men säljaren har inget ytterligare ansvar gentemot köparen med avseende på detta och köparen får inte avvisa varorna om leveransen inte nekas eller meddelande från köparen enligt ovan.

9.2 Inga varor får returneras till säljaren utan föregående skriftligt avtal från säljaren. Med förbehåll för alla returnerade varor som säljaren är nöjda levererades med förbehåll för kvalitets- eller skickfel som inte skulle framgå vid inspektionen ska antingen bytas ut gratis eller, efter säljarens eget gottfinnande, ska säljaren återbetala eller kreditera köparen priset på sådana defekta varor men säljaren har inget ytterligare ansvar gentemot köparen.

9.3 Säljaren kan inte hållas ansvarig för defekter som uppstår på grund av slitage, eller uppsåtlig skada, försummelse, underkastelse av normala förhållanden, underlåtenhet att följa säljarens instruktioner (vare sig muntliga eller skriftliga), missbruk eller ändring av Varorna utan Säljarens godkännande, eller någon annan handling eller underlåtenhet från Köparens sida, dess anställda eller ombud eller någon tredje part.

9.4 Varor, andra än defekta varor som returneras under villkor 9.1 eller 9.2, som returneras av köparen och accepteras av säljaren kan krediteras köparen efter säljarens eget gottfinnande och utan någon skyldighet från säljaren. Om varor som returneras till säljaren inte kan säljas om kommer de inte att betraktas som kredit och kommer att förstöras av säljaren på köparens bekostnad av säkerhetsskäl. En hanteringsavgift på upp till 30% av värdet på de varor som returneras av köparen kan debiteras av säljaren.

9.5 Med förbehåll för vad som uttryckligen föreskrivs i dessa villkor, och utom när varorna säljs under en konsumentförsäljning, är alla garantier, villkor eller andra villkor som föreskrivs i lag eller allmän lag uteslutna i den utsträckning som lagen tillåter.

9.6 Om varorna säljs under en konsumentförsäljning påverkas inte köparens lagstadgade rättigheter av dessa villkor.

9.7 Med undantag för dödsfall eller personskada orsakad av säljarens oaktsamhet, eller som uttryckligen anges i dessa villkor, ska säljaren inte hållas ansvarig gentemot köparen på grund av någon representation, eller någon underförstådd garanti, villkor eller andra villkor, eller någon annan skyldighet enligt gemenskapsrätten eller enligt lag, eller enligt de uttryckliga villkoren i avtalet, för direkt eller följdförlust eller skada som uppstått av köparen (inklusive utan begränsning förlust av vinst eller indirekt eller speciell förlust), kostnader, kostnader eller andra fordringar för följdkompensation överhuvudtaget (och oavsett om den orsakats av försummelsen från säljaren, dess anställda eller agenter eller på annat sätt) som uppstår på grund av eller i samband med leveransen av varorna eller deras användning eller återförsäljning av köparen.

9.8 Köparen är ansvarig för att se till att, förutom i den utsträckning som instruktioner om användning eller försäljning av varorna finns i förpackningen eller märkningen av varorna, all användning eller försäljning av varorna i enlighet med all tillämplig lagstadgad hantering och försäljning av varorna utförs i enlighet med anvisningar från säljaren eller någon behörig myndighet eller myndighet och köparen kommer att ersätta säljaren mot alla ansvarsförluster eller skador som säljaren kan drabbas av som resultat av att köparen inte uppfyller detta villkor.


10. Returer

10.1 Enligt de europeiska distansförsäljningsbestämmelserna har köparen rätt att säga upp avtalet om köpet när som helst från beställningstidpunkten till 14 kalenderdagar efter leverans.

11. Allmänt

11.1 Ingen avsägelse från säljaren av någon överträdelse av avtalet av köparen ska betraktas som en avsägelse av efterföljande överträdelse av samma eller någon annan bestämmelse.

11.2 Om någon bestämmelse i dessa villkor anses av en behörig myndighet vara ogiltig eller inte kan verkställas helt eller delvis ska giltigheten av de andra bestämmelserna i dessa villkor och resten av den aktuella bestämmelsen inte påverkas därmed.


12. Tillämplig lag

12.1 Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag. Tvister som uppstår i samband med dessa villkor ska omfattas av de engelska domstolarnas exklusiva behörighet.

Alternativ tvistlösning enligt art. 14 stycken 1 ODR-VO och § 36 VSBG:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en online tvistlösningsplattform (OS) som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är inte skyldiga eller ovilliga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett konsumenttillsynsorgan.

Senaste uppdatering: 22.05.2023