Anmärkningar om avfallshantering

Batterier är tillverkade av viktiga resurser och kemikalier, inklusive bly, kadmium, zink, litium och kvicksilver. Återvinning av batterier är bra för miljön. Det håller dem borta från deponin, där tungmetaller kan läcka i marken när batterihöljet korroderar och orsakar jord- och vattenföroreningar. Om batterier förbränns med hushållsavfall kan tungmetallerna i dem orsaka luftföroreningar. I vissa europeiska länder är användare lagligen skyldiga att kasta batterier vid officiella insamlingsställen. Om du ser ett batteri märkt med en överkryssad papperskorg betyder det att det inte är lämpligt för kassering med vanligt hushållsavfall.

Symbolerna som visas på batterierna har följande betydelse:

Pb = batteri innehåller mer än 0,004 procent bly
Cd = batteri innehåller mer än 0,002 procent kadmium
Hg = batteri innehåller mer än 0,0005 procent kvicksilver.

I Storbritannien kommer till exempel varje batteri som placeras i en röd återvinningsbox att tas isär och många av materialen kommer att återvinnas och användas för att tillverka nya batterier eller något annat. Om du lägger dina batterier i en soptunna kommer de att föras till deponier och resurserna går förlorade.